Pages

Bài đăng phổ biến

Monday, January 16, 2012

mysqldump: Error 2013: Lost connection to MySQL server during query when dumping table

Try increasing the value of the max_allowed_packet system variable. Default size is 1MB but it sounds like you are exceeding this. 

To set this add 
max_allowed_packet=64M
(replacing the 64M with whatever value you require) to your config file and restart the server or log into mysql client and issue 
SET GLOBAL max_allowed_packet=67108864

Note: Value in the config file can be followed by M, K to specifiy mb or kb but when using a SET command the value must be given as bytes or as an expression (eg you could specify a 64mb max_allowed_packet using SET GLOBAL max_allowed_packet=64*1024*1024). 


Hopefully this should resolve your problem. 


Sorry forgot to mention that mysqldump also has a max_allowed_packet option and you should try setting this in addition to the above when you run mysqldump. Just start mysqldump with a --max_allowed_packet= option. 

Source: forums.mysql.com

Sunday, January 15, 2012

Tối ưu hóa Blind SQL Injection
Sr vì màu mè khó đọc  laughing

Hôm nay, đi TetCon nguyên 1 ngày. Mình thì ko thật sự hiểu 2 chủ đề Sandbox và Fuzzing.thôi nói chung không phải chuyên ngành mình nên ko ý kiến, dù rằng nghe bảo rất hay big grin

Tóm tắt về cách anh gamma optimize về Blind SQL Injection là thế này.

Dùng find_in_set (về sau thì gamma dùng instr, mình cũng thấy instr hay hơn) để đánh chỉ mục (index). Tức là nếu select find_in_set('a','a,b,c,d...z'); thì nó sẽ trả về1nếu find_in_set('b','a,b,c,d...z') -> 2 .big grin
........................Kết hợp với Bit-Shifting, ta xác định là dù kí tự gì thì cũng phải 7 query/char (8 bit, nhưng fix ngay bit cao nhất là 0, vì sao thì mở bảng ascii ra xem). Mình cũng đã code ra cái tool này rôi, nhưng cuối cùng chả xài.big grin

Vậy nếu kết hợp 2 cái này lại thì ta sẽ tối ưu đc gì ?. Nếu ta find_in_set đủ các kí tự printable (kí tự in ra đc) thì là: abcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789_!@#$%^&;*()-+=\."\'~`\\|{}[]:; (khoảng trắng nữa nhé) , tổng cộng là 45 kí tự. vậy nếu ta Bit-shifting cái con số find_in_set trả về thì max cũng chỉ là 45 là 101101 (Bin) , vậy tối đa chỉ có 6 q/s (query/char), còn đối với các số nhỏ hơn thì lại càng ít hơn.

Okie. cơ bản là thế, vậy anh gamma đã tối ưu nó như thế nào ?. Lúc đầu thật sự mình tò mò, ko biết 1 q/s là ntn. Xem qua thì ý tưởng của a khá hay. Tức là ta không còn dùng bit-shifting để tìm ra giá trị find_in_set trả về. mà dùng chính kĩ thuật Time-based SQLI. Anh ấy cho SQL sleep luôn giá trị find_in_set trả về, tức là sleep(find_in_set(.....)) ,thế tức là anh ấy sẽ xem thằng SQL nó "ngủ" bao nhiêu giây thì sẽ ra giá trị find_in_set -> char cần tìm -> 1 q/s/  Clear ? big grin


Ưu điểm thì:
- Ý tưởng và cách khai thác của anh hay big grin
- khả năng bị detect qua log ko cao. vì chỉ có 1 query/ 1 char. thay vì 6 q/s.Ok. Theo mình thì ý tưởng là hay, nhưng cách này cũng còn vài nhược điểm dễ thấy như:
- Time-based SQLI phụ thuộc rất nhiều vào đường truyền giữa Attacker-Server
- Nếu giá trị find_in_set quá nhỏ thì lại gây nhầm lẫn. về sau a ấy có fix thêm 1 chút là thêm 4-5 kí tự đằng trước để các giá trị nhỏ ko còn nhỏ nữa (tự hiểu đê laughing).
- Nếu giá trị find_in_set quá lớn lại ngủ quá lâu, có thể bị timeout bất cứ lúc nào
- Nói chung ý tưởng của anh thì mình thấy là hay và tốt , nhưng giá trị thực tiễn để áp dụng thì chưa cao lắm. nhưng cũng có thể là a đang gợi ý hoặc cho 1 ý tưởng để các bạn có thể suy nghĩ ra cách khác optimize Blind hay hơn happy.Nói chung là thế. Nhưng chưa hết, ngày mai mình sẽ viết 1 bài về Optimize Blind SQLI của mình nghĩ ra. Nếu hội tủ vài điều kiện (đ/k này thì ko quá khó, mình nghĩ 90% site bị Blind SQLI sẽ hội tủ đc điều này) thì chỉ cần 2 query / char . Và có thể query song song , tức là có thể dùng cURL cho chạy 2 query 1 lúc -> ko phụ thuộc vào time-based. khả năng bị detect qua log ko cao mấy vì chỉ có 2 query. tốc độ nhanh. Nói chung mai các bạn sẽ biết chi tiết...

Tuesday, January 3, 2012

Directadmin: Compile exim from source

If you have problem with exim such as: can not receive email ,error log return: internal problem in domain_filter router ,you should complile it from source is OK.


In this how-to, we'll outline how to install a fresh exim binary for your system. For compatibilities reasons, we'll make this a non-static binary, as since it's compiled right on your own system, you won't have any library issues.

We'll use exim 4.76 for this example.  Change all occurances of 4.76 to the version you want to use.
wget http://files.directadmin.com/services/custombuild/exim-4.76.tar.gz
tar xvzf exim-4.76.tar.gz
cd exim-4.76/Local
wget http://www.directadmin.com/Makefile
perl -pi -e 's/^EXTRALIBS/#EXTRALIBS/' Makefile
perl -pi -e 's/HAVE_ICONV=yes/HAVE_ICONV=no/' Makefile
cd ..
make
make install
This will give you a new /usr/sbin/exim-4.76-1 binary which won't be what you want.. you'll need to rename it to /usr/sbin/exim:
cp -f /usr/sbin/exim-4.76-1 /usr/sbin/exim
chmod 4755 /usr/sbin/exim

Remember to restart exim after you're finished.**Note: If you can't download the exim-4.76.tar.gz from the above link, just go to www.exim.org and find a different link there.  It's the original source, unmodified by us, you can get it anywhere.


You may need to edit the Local/Makefile and remove the iconv section near the top:  HAVE_ICONV=no
if you see this error
rfc2047.o: In function `rfc2047_decode2':
rfc2047.c:(.text+0x395): undefined reference to `libiconv_open'
rfc2047.c:(.text+0x45a): undefined reference to `libiconv'
rfc2047.c:(.text+0x539): undefined reference to `libiconv_close'


For all OS's, you'll also need db4 dev, so type the following on debian
apt-get install libdb4.8-dev libperl-dev libsasl2-dev
or rpm systems:
yum install db4-devel cyrus-sasl-devel
or FreeBSD:
pkg_add -r cyrus-sasl2
If you get perl errors during the compile, you may need to edit the Local/Makefile, and set the values for:
PERL_CC, PERL_CCOPTS, and PERL_LIBS.

You can generate the values for those options with the following code:
 echo "PERL_CC=`/usr/bin/perl -MConfig -e 'print $Config{cc}'`"
echo "PERL_CCOPTS=`/usr/bin/perl -MExtUtils::Embed -e ccopts`"
echo "PERL_LIBS=`/usr/bin/perl -MExtUtils::Embed -e ldopts`"
Sample values for FreeBSD 7:
PERL_CC=cc
PERL_CCOPTS= -DAPPLLIB_EXP="/usr/local/lib/perl5/5.8.8/BSDPAN" -DHAS_FPSETMASK -DHAS_FLOATINGPOINT_H -fno-strict-aliasing -pipe -Wdeclaration-after-statement -I/usr/local/include  -I/usr/local/lib/perl5/5.8.8/mach/CORE
PERL_LIBS=  -Wl,-R/usr/local/lib/perl5/5.8.8/mach/CORE  -Wl,-E -L/usr/local/lib /usr/local/lib/perl5/5.8.8/mach/auto/DynaLoader/DynaLoader.a -L/usr/local/lib/perl5/5.8.8/mach/CORE -lperl -lm -lcrypt -lutil
Sample values for Debian 4:
PERL_CC=cc
PERL_CCOPTS= -D_REENTRANT -D_GNU_SOURCE -DTHREADS_HAVE_PIDS -DDEBIAN -fno-strict-aliasing -pipe -I/usr/local/include -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64  -I/usr/lib/perl/5.8/CORE
PERL_LIBS=-Wl,-E  -L/usr/local/lib /usr/lib/perl/5.8/auto/DynaLoader/DynaLoader.a -L/usr/lib/perl/5.8/CORE -ldl -lm -lpthread -lc -lcrypt
On debian, if you're missing any requird modules, without actually installing "exim4", you can use:
apt-get build-dep exim4
to install all dependancies that exim needs to compile, without installing the apt-get version of exim itself.

Debian 5 requires the libperl5.10 module. If you don't have it:
apt-get install libperl5.10
The above code will resolve the error:
exim: error while loading shared libraries: libperl.so.5.10: cannot open shared object file: No such file or directory

DirectAdmin