Bài đăng phổ biến

Friday, March 9, 2012

Install yum for vps in virtuozzo

vzpkg install -p ID yum

i.e. :
vzpkg install -p 102 yum

Nguyen Si Nhan