Bài đăng phổ biến

Friday, May 25, 2012

Create Repo Centos via Iso

#mount -o loop /path/file.iso /mnt
#vi /etc/yum.repos.d/rhel6.repo
[rhel]
name=rhel6
baseurl=file:///mnt
enabled=1
gpgcheck=0

Nguyễn Sĩ Nhàn