Bài đăng phổ biến

Thursday, May 3, 2012

Run a program background on Linux

You just type more > /dev/null & :


ie: ls > /dev/null &


Nguyễn Sĩ Nhàn