Bài đăng phổ biến

Tuesday, February 7, 2012

Add line log-error=/var/log/mysqld.log to /etc/my.cnf for view log mysql

vi /etc/my.cnf
[mysqld]
log-error=/var/log/mysqld.log

NSN