Bài đăng phổ biến

Sunday, February 12, 2012

Repair database by cmd

#mysqlcheck -B databasename-u root -pPassword -R

Nguyen Si Nhan