Bài đăng phổ biến

Friday, July 6, 2012

[Solved] rpmbuild: command not found

Fix:
yum install rpm-build

NSN