Bài đăng phổ biến

Thursday, November 17, 2011

Cách đặt mac address tĩnh cho gateway chống sniff

Start -> run -> cmd:
Go Daddy $7.49 .com Sale!
c:\>arp -s <ip of gateway> <mac address of gateway (hex)>
hoặc
netsh -c "interface ipv4" set neighbors "wireless network connection" "ip of gateway" "mac address of gateway"


Xóa mac address tĩnh: (delete a static mac address )
arp -d ip

Nguyen Si Nhan